تحلیل خواص مکانیکی، شکست‌نگاری و ریزساختار کامپوزیت لایه‌ای آلومینیم/مس تولید شده به‌روش پیوند سرد نوردی
Investigation of mechanical properties, fractographyand microstructure of layered Al/Cu composite produced by cold roll bonding
بررسی خواص مکانیکی و ریزساختاری ماده مرکب Al/Cu/SiC تولید شده به وسیله فرآیند نورد تجمعی متقاطع
Experimental investigation of fracture surfaces and mechanical properties of AA1050 aluminum produced by accumulative roll bonding process
بررسی تجربی سطوح شکست و خواص مکانیکی آلومینیوم 1050 تولید شده با فرآیند نورد تجمعی
Experimental investigation of fracture surfaces and mechanical properties of AA1050 aluminum produced by accumulative roll bonding process
تحلیل تجربی چقرمگی شکست تنش صفحه‌ای ورق‌های آلومینیومی تولید شده به روش پیوند سرد نوردی
Experimental investigation of plane stress fracture toughness for aluminum sheets produced by Cold Roll Bonding Process
بررسی تجربی شکل‌پذیری ورق‌های آلومینیومی تولید شده با فرآیند پیوند سرد نوردی با استفاده از آزمون ناکازیما
Experimental investigation of formability of aluminum sheets produced by cold roll bonding process used by Nakazima test
تهران، رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه، دانشگاه علم و صنعت ایران
شنبه - پنجشنبه: 7:00-18:00
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت محفوظ میباشد.